Reklame og byråtjenester

Tekst, visualisering og innhold: Som kunde kan du velge fra en komplett tjenestemeny. Det betyr at vi er et komplett kommunikasjonsbyrå, men også et fullverdig reklamebyrå. Vi er en ledende leverandør av tjenester som tekst, visuell identitet og design – enten formatet er papir, web eller andre digitale kanaler.

Fordelene med en slik løsning er mange, men for deg som kunde innebærer det at løsninger som er utviklet innen strategi og forretningsutvikling enkelt koples sammen med våre virkemidler innen tekst og grafisk produksjon. Enkelt og effektivt for deg som kunde, og ikke minst svært virkningsfullt.

Add On Communication – i god balanse.

Omdømme

Vi analyserer og utvikler din virksomhets omdømme. Omdømme dreier seg om hvordan omverdenen opplever det dere gjør og sier. Ved hjelp av anerkjente verktøy og metoder synliggjør vi hvilke drivere og barrierer som kan styrke eller svekke virksomhetens framtidige omdømme.

Intern og ekstern kommunikasjon

Hjelpende hender: Mange selskap har ikke personell til å dekke alle behov for kommunikasjon. Vi leverer derfor også sluttprodukter innenfor intern og ekstern kommunikasjon. Eksempler på slik hjelp er produksjon av internmagsin, løpende synliggjøring overfor stakeholdere og faktaformidling knyttet til selskapets aktiviteter, resultater og ambisjoner, intervjuer og profiler av enkeltmennesker eller grupper. Dette kan leveres gjennom ulike kanaler, fra intranett til digitale og sosiale medier. Vi er spesialister på bistand til å profilere og synliggjøre de unike selskapshistoriene.

Partnerkommunikasjon

Sikre kvalitet: På norsk sokkel er det klare regler for hvordan par tnere i lisenser skal samarbeide. Grunnfjellet for å ivareta ansvar og muligheter er kommunikasjon. Det finnes flere eksempler fra norsk sokkel på at svikt i partnerkommunikasjon kan få alvorlige følger for prosjektenes framdrift, økonomi og framtid.

Denne tjenesten er spesielt viktig for toppledelsen og vi samarbeider derfor med leverandører av beslektede tjenester for å sikre beslutningstakerne best mulige styringsmuligheter.

Beredskap og krisekommunikasjon

Trening med mening: Vi trener våre oppdragsgivere i hvordan de skal ta vare på medarbeidere, pårørende, eiere, partnere, myndigheter og andre som måtte bli berørt i en ulykkessituasjon. Vi tilbyr bistand fra tverrfaglige team bestående av blant annet krisepsykologer, samfunnsvitere og helsepersonell.

Vi hjelper deg med å betjene beredskapstelefoner 24/7, medieovervåking og rapportering, samt tilrettelegger for praktiske forhold som pressemottak ved mottakshotell og pressekonferanser.

Våre løsninger for mediatrening er unike og bygger på dokumenterbare resultater.

Ivaretakelse av media

Konstruktiv tone: Vi tilbyr ulike former for bistand under en krisehendelse, og tilbyr øving gjennom enkle skrivebordsøvelser til fullskala beredskapsøvelser.

Under reelle hendelser bistår vi med rådgivning, skriver pressemeldinger og tilrettelegger for virksomhetens uttalelser til media.

Vi ser det som sentralt å være en kommunikasjonsbro mellom andre og tredje linje beredskap for å sikre rask og effektiv faktaformidling.

Risikoforståelse

Bygge barrierer: Risiko er fare for å tape noe vi opplever som verdifullt. Vi har kompetanse innen en rekke typer risikoanalyse, og liker å se på oss selv som barrierebyggere.
Gjennom analyser, planlegging, trening og læring hjelper vi kundene til å redusere sin risiko.

Stakeholder engasjement

Fortelle, lytte og handle: Å snakke med rette person til rett tid og med rett budskap er krevende. Vi har utarbeidet verktøyet ADD COMPAS som hjelper deg til å holde orden på dette. ADD COMPAS er et hjelpemiddel for å holde orden på selskapets kommunikasjon, både internt og eksternt.

COMPAS er i praksis et styringssystem for kommunikasjon, og gir rask og god oversikt over hva som skjer og hva som har blitt gjort.

Stakeholder engasjement innebærer ikke bare å informere omverdenen, det innebærer også å lytte og ikke minst ta hensyn til interessentens synspunkter på selskapets aktiviteter.

Employer Branding

Unik og synlig: Klar, tydelig og konsistent synlighet overfor eksisterende og framtidige ansatte er for mange selskap helt avgjørende for å kunne trekke til seg flinke fagfolk.

I kampen om hodene vinner de som har et godt rykte, vekstmuligheter og rettferdige kompensasjoner. Slikt omdømme kommer ikke av seg selv, og det må synliggjøres.

«Evig eies kun et dårlig rykte»

Sponsorstøtte

Bærekraftig: En del av den norske modellen dreier seg om å være en aktiv bidragsyter til en positiv samfunnsutvikling. Samtidig kreves det forståelse for bedriftens identitet og verdigrunnlag for å finne en bærekraftig samfunnsposisjon for nettopp ditt selskap.

Sponsorstøtte dreier seg ikke om milde gaver, men om å finne et sted der virksomheten kan avgi et fotavtrykk som er til beste for både samfunnet rundt og virksomheten selv. Til syvende og sist er det også en god samfunnsintegrasjon som viser best igjen på bunnlinjen.

Kultur og verdiforankring

Grunnfjellet: Mange snakker om kultur. Det er likevel lett å glemme at et målrettet arbeid med virksomhetens kultur og verdigrunnlag krever fagkunnskap og metodisk tilnærming.

Flere av våre rådgivere er nasjonalt ledende på arbeid med styrking av virksomhetskultur. Vi vet hvordan det er best å gå fram når bedriften ønsker å styrke sitt verdigrunnlag, og vi mener et godt forankret sett av verdier er helt nødvendig for å få til et troverdig kommunikasjon mot interne og eksterne interessenter.

Vi bistår også med denne kompetansen for å sikre vellykkede fusjoner og oppkjøp.